Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 16.7.2018

1. Rekisterinpitäjä

Boutique Hilda Viola (y-tunnus 1085399-8)

www.hildaviola.com

Osoite

Museokatu 7

00100 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Erja Kähkönen

+358 40 5854 833

hilda.viola@elisanet.fi

3. Rekisterin nimi

Hilda Viola asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

-henkilö on rekisteröitynyt Hilda Violan asiakkaaksi tai ostanut Hilda Violan verkkokaupasta tavaraa.

-rekisteripitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Hilda Violan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely.  Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan.   Tietoja voidaan käyttää Hilda Violan toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.   Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.   Rekisterin tietoja voidaan käyttää Hilda Violan omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.   Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.   Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Hilda Violan asiakaspalveluun,  sähköpostitse hilda.viola@elisanet.fi tai rekisterinhoitajalla.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

-henkilön etu-ja sukunimi

– sähköpostisoite,  www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite sekä    tunnukset Hilda Violan verkkokauppaan

-postiosoite

-puhelinnumero

-tiedot käsitellyistä tilauksista ja muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin liittyvät tiedot.

Asiakastietoja ei säilytetä tarpeettomasti ja niiden säilytysaika on enintään 24 kk,  jonka jälkeen ne  anonymisoidaan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm.  verkkokauppaostamisen yhteydessä tai asiakkaan rekisteröityessä palveluun,  www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Hilda Violan ulkopuolelle eikä tietoja luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n  ulkopuolelle.   Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.   Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille.   Rekisteri sijaitsee Hilda Violan salasuojatulla palvelimella.

Tekniikka ja tietoturva:

Kaikki verkkokaupassa käsitelty tieto on yleisten standardien mukaan suojattu.

Ulkopuoliset eivät pääse verkkokauppaan tai siihen yhteydessä olevien muiden järjestelmien tietoihin käsiksi.

Henkilö- ja maksutiedot:

Henkilö- ja maksutiedot käsitellään aina salatussa SSL-yhteydessä.    Maksutiedot

(henkilötunnus, verkkopankki, luottokortti) käsitellään ulkopuolisessa suojatussa ja salatussa järjestelmässä ja maksajan henkilötunnusta tai maksu- ja luottokortin numeroita yms.  tunnistetietoja ei tallenneta verkkokauppaa.

Cookiet eli evästeet:

Verkkokauppa käyttää järjestelmässään cookieita eli ns. evästeitä.   Evästeiden (cookies) käyttö tulee olla sallittuna internet-selaimesta, että voit ostaa tuotteita verkkokaupasta.   Evästeiden avulla varmistamme yksityisyydensuojan ja tietoturvallisen  ostotapahtuman.  Evästeiden avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkokauppaa käytetään.   Evästeiden käytön tarkoituksena on myös analysoida ja kehittää palveluamme.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).